Notice: Undefined index: redirect in /home/tydzien/domains/tydzienmalzenstwa.pl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 451

Czy zdradA� moA?na wybaczyA�?

Czy zdradA� moA?na wybaczyA�?

Zdrada jest jednA� zA�tych rzeczy, ktA?raA�siA� zdarza, aA�ktA?rA� trudno wybaczyA�. Jedni mA?wiA�, A?eA�siA� nieA�powinno, nieA�warto, iA�A?e wA�ogA?le toA�bez sensu. Inni uwaA?ajA�, A?eA�tego wA�ogA?le nieA�da siA� wybaczyA�. A�e toA�jest takie zranienie, taki bA�A�d, ktA?regoA�nie da siA� naprawiA� iA�zadoA�A�uczyniA�. Ludzie gdybajA�. MA?wiA�, A?eA�nigdy byA�nie wybaczyli, alboA�A?e wybaczA� wszystko (iA�wtedy Ci pierwsi siA� zA�nich czA�sto A�miejA�).A�CzyA�sA� granice wybaczenia?A�CzyA�da siA� wszystko wybaczyA�? CzyA�siA� powinno? Jak wiele czA�owiek jest wA�stanie wybaczyA�? CzyA�zdradA� moA?na wybaczyA�?

Czy zdradA� moA?na wybaczyA�

WybaczyA� toA�nie zapomnieA�

ToA�sA� dwie rA?A?ne rzeczy, aA�ludzie je czA�sto A�A�czA� iA�mylA�.A�JeA�li ktoA� wybacza, nieA�oznacza, A?eA�zapomina.Prawdopodobnie bA�dzie pamiA�taA� doA�koA�ca A?ycia. OA�duA?ych zranieniach ciA�A?ko zapomnieA�. CiA�A?ko teA? wybaczyA�, aleA�da siA�. NieA�da siA� chyba jednak zapomnieA� danej rzeczy bezA�przebaczenia. ToA�bA�dzie wracaA� iA�wierciA� dziurA� wA�brzuchu iA�wA�caA�ym A?yciu.

WA�miA�oA�ci nieA�ma rzeczy niemoA?liwych

WierzA� wA�to. Wiem to. TylkoA�mA?wiA� o prawdziwej miA�oA�ci, aA�nie oA�zakochaniu, ani czymA�, co jest jedynie jakA�A� grA� pozorA?w.A�JeA�li ktoA� naprawdA� kocha drugA� osobA�, znajdzie siA�A�, byA�wybaczyA�.A�Pomimo zranieA�, pomimo bA?lu, pomimo jakiegoA� poniA?enia, poczucia niesprawiedliwoA�ci, smutku, gniewu. Wybaczenie jest moA?liwe. ZA�miA�oA�ciA� iA�zA�miA�oA�ci to, co poA�ludzku wydawaA� byA�siA� mogA�o jest nieA�do zniesienia, jest moA?liwe. Wybaczenie strasznych rzeczy jest moA?liwe. Wybaczenie zdrady jest moA?liwe. Wiem to. Znam ludzi, ktA?rzyA�wybaczyli. CzytaA�am oA�wielu innych. Da siA�. MiA�oA�A� jest ponad tym wszystkim iA�uzdalnia nas doA�wybaczenia.

NieA�mierz innych swojA� miarA�

Dlaczego mA?wisz, zeA�zdrady nieA�da siA� wybaczyA�? MoA?e dlatego, A?eA�sam byA�A�nie potrafiA� tego zrobiA�?A�JeA�li Ty byA�A�nie wybaczyA�, nieA�oznacza to, A?eA�ta druga osoba nieA�jest wA�stanie wybaczyA�.A�KaA?dy jest inny iA�granice naszego wybaczenia sA� rA?A?ne. NieA�mierz innych swojA� miarA�, bo moA?esz naA�tym A?le wyjA�A�. Ty iA�Wasza relacja. Uwierz, A?eA�siA� da, A?eA�moA?na. A�e TwA?jA�mA�A? lub A?ona moA?e Ci wybaczyA�. Bo dlaczego nie? NieA�ma A?adnych oficjalnych wytycznych, co siA� da, aA�co nie. NieA�ma ram, wA�ktA?re moglibyA�my wpasowaA� nasze serca iA�miA�oA�A�. PozwA?l siA� kochaA�. NieA�odtrA�caj wybaczenia.

Pytasz, czyA�zdradA� moA?na wybaczyA�, bo nieA�wiesz, czyA�wybaczyA�?

JeA�li siA� zastanawiasz toA�znaczy, A?eA�moA?esz. NieA�mA?wiA�, A?eA�bA�dzie toA�A�atwe. NieA�mA?wiA�, A?eA�bA�dzie lekko, aleA�A?e dasz radA�, jak siA� postarasz. NaprawdA� moA?e Ci siA� udaA�. Warto. JeA�li nieA�dla TwojejA�A?ony czyA�mA�A?a toA�dla siebie. Brak przebaczenia niszczy teA? nas samych. A?atwiej jest A?yA�, gdyA�siA� wybaczy, niA? noszA�c ciA�gle wA�sobie urazA� iA�gniew.JeA�li nieA�dla niej czyA�dla niego, zrA?b toA�dla siebie.

Pytasz, czyA�zdradA� moA?na wybaczyA�, bo potrzebujesz wybaczenia?

Da siA�. Wiem, A?eA�moA?e iA�A�atwiej byA�byA�o, gdybyA�siA� nieA�daA�o. Wtedy sytuacja mogA�aby byA� prostsza. ByA�by gniew, nienawiA�A�, walizki wystawione zaA�drzwi iA�koniec. NieA�trzeba byA�byA�o podejmowaA� A?adnych decyzji, bo ona zostaA�aby podjA�ta przezA�tA� drugA� osobA�, ktA?raA�nie daje szansy. ByA�oby A�atwiej, bo zostaA�oby siA� wyrzuconym, aA�nie odeszA�oby siA� zA�wA�asnej woli. ByA�oby A�atwiej, bo nieA�trzeba byA�byA�o siA� staraA� nic naprawiaA�. MoA?na byA�byA�o pogrA�A?yA� siA� weA�wzajemnych pretensjach iA�A?alu iA�rozejA�A� siA�, rozpamiA�tujA�c to, co zA�e. A�Ale da siA� wybaczyA�.A�JeA�li zdradziA�aA� lub zdradziA�eA�, TwA?jA�maA�A?onek moA?e Ci wybaczyA�.A�ZA�miA�oA�ci doA�Ciebie. JeA�li on lub ona wybaczy toA�od Ciebie bA�dzie zaleA?aA�o, czyA�odchodzisz doA�kochanka/iA�czyA�zostajesz iA�prA?bujesz odbudowaA� maA�A?eA�stwo. PodjA�cie decyzji jest trudniejsze niA? poddanie siA� temu, co inni postanowili. AA�Ty ciA�gle prawdopodobnie masz wybA?r. Twoja zdrada, TwA?j romansA�nieA�zakoA�czyA�y Waszego maA�A?eA�stwa.

Czy zdradA� moA?na wybaczyA�

Wiem, A?eA�niektA?rzy byA�powiedzieli, A?eA�tu nieA�ma A?adnej decyzji doA�podjA�cia. Sprawa jest prosta. Trzeba wrA?ciA�, naprawiaA� itd. Owszem, powinno siA�. WypadaA�oby. Sakrament czyA�przysiA�ga maA�A?eA�ska zobowiA�zujA�. AleA�ludzie jednak zdradzajA� iA�zostawiajA� swoich maA�A?onkA?w. ToA�siA� dzieje. WiA�cA�decyzja doA�podjA�cia jest. Argumenty dla kaA?dego bA�dA� inne, aleA�decyzjA� podjA�A� trzeba.

NieA�ma rzeczy niewybaczalnych.A�SA� tylkoA�serca zaA�maA�o kochajA�ce iA�umysA�y zamkniA�te. Czasem chA�ci brakuje, czasem siA�, aleA�moA?na iA�da siA�.

Uda Ci siA� wybaczyA�. JesteA� wystarczajA�co silny/a.

BA�dzie Ci wybaczone. PozwA?l siA� kochaA�.

Tekst udostA�pniony za zgodA�: http://www.mocem.pl

 

 

No Comments

Post A Comment