Notice: Undefined index: redirect in /home/tydzien/domains/tydzienmalzenstwa.pl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 451

DoA�A�cz do nas

TydzieA� MaA�A?eA�stwa w Polsce A�jest inicjatywA� wielu A�rodowisk, ktA?re swA� troskA� obejmujA� diadA� maA�A?eA�skA�. Kampania ta ma na celu podkreA�lenie maA�A?eA�stwa rozumianego jako specyficzna i komplementarna wiA�A? mA�A?czyzny i kobiety zadeklarowana w sposA?b publiczny.

 

SerdecznieA�zapraszamy do wspA?A�pracyA�osoby, grupy, stowarzyszenia, instytucje oraz wszystkich, ktA?rzy majA� ciekawe pomysA�y na to maA�A?eA�skie A�wiA�to.

 

Jakie dziaA�ania?

 

DziaA�ania, ktA?re ubogacA� TydzieA� MaA�A?eA�stwa, mogA� mieA� rA?A?norodnA� formA� np. dziaA�ania w ramach PaA�stwa standardowej dziaA�alnoA�ci lub wszelkiego typu oryginalne pomysA�y i inicjatywy. WstA�pnie przyjA�liA�my 4 obszary – kultura, sport, edukacja, duchowoA�A�. W zaleA?noA�ci od prowadzonej przez PaA�stwa dziaA�alnoA�ci mogA� to byA� specjalneA�warsztaty,A�spotkania,A�odczyty,A�konferencje,A�wystA�py artystyczne,A�zajA�cia sprawnoA�ciowe, projekcje filmowe, wszelkiego rodzajuA�zniA?ki,A�rabaty,A�bonusyA�na bilety, dostA�p lub uA?ytkowanie.

 

Dla kogo?

 

Wszelkie inicjatywy ukierunkowane powinny byA� na maA�A?eA�stwo, czyli kobietA� i mA�A?czyznA�. Tematyka dzieci, rodzin lub seniorA?w nie powinna byA� tutaj na pierwszym planie, choA� z oczywistych powodA?w moA?e byA� rA?wnieA? obecna. BA�dzie to czas dla DWOJGA – najbliA?szych sobie osA?b, ktA?rym codziennoA�A� moA?e trochA� zatarA�a intensywnoA�A� najpiA�kniejszych relacji.

 

Jak czA�sto?

 

PaA�stwa propozycja moA?e byA� jednorazowa (np. koncert, warsztat, itp.) lub okresowa (np. rabat na bilet wstA�pu przez caA�y tydzieA�). TydzieA� MaA�A?eA�stwa bA�dzie poczA�tkiem wiA�kszego cyklu na przestrzeni caA�ego roku.

 

Sponsorowanie

 

JeA?eli z rA?A?nych powodA?w nie moA?ecie siA� PaA�stwo zaangaA?owaA� bezpoA�rednio we wspA?A�organizacjA� Tygodnia MaA�A?eA�stwa, ale macie A�wielkA� chA�A� pomocy, istnieje moA?liwoA�A� sponsorowania naszych dziaA�aA�A�dowolnA�A�kwotA�. Na pewno taka pomoc rA?wnieA? bardzo nam siA� przyda, bo ogrom podejmowanych przez nas zadaA� z oczywistych wzglA�dA?w wiA�A?e siA� z duA?ymi kosztami. W zamian moA?emy zaoferowaA� reklamA�, ktA?ra zostanie umieszczona na specjalnej podstronie w naszym serwisie.

 

KorzyA�ci

 

Zabiegamy o to, A?eby nasi Partnerzy otrzymali wymierne korzyA�ci z udziaA�u w projekcie. Na chwilA� obecnA�, rA?wnieA? dziA�ki wielkiemu zaangaA?owaniu samorzA�dA?w lokalnych, moA?emy zaoferowaA� promocjA� w naszym serwisie, promocjA� na portalach spoA�ecznoA�ciowych, promocjA� na stronach samorzA�dA?w uczestniczA�cych w projekcie, reklamA� w czasopismach samorzA�dowych. Przygotowujemy rA?wnieA? specjalne nagrody dla najlepszych partnerA?w. Nie jest to skoA�czona lista korzyA�ci, poniewaA? razem z propozycjami dziaA�aA� napA�ywajA�cymi z rA?A?nych stron otrzymujemy rA?wnieA? ciekawe pomysA�y uhonorowania partnerA?w.

 

Wolontariat

 

Bardzo liczymy rA?wnieA? na wsparcie wolontariuszy. SzczegA?lnie w najgorA�tszym okresie, czyli od 7 do 14 lutego. Jednak juA? teraz moA?na zgA�aszaA� swojA� dyspozycyjnoA�A�